วันอังคารที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2553

โตไปไม่โกง(คบเด็กสร้างชาติ)


กทม. จับมือ นิด้า และองค์กรเพื่อความโปร่งใส
ผลิตหลักสูตรคบเด็กสร้างชาติ “โตไปไม่โกง”
สอนอนุบาล-ป.3 ปลูกฝังเด็กไทยต้านคอร์รัปชั่น
ดูภาพกิจกรรม
กรุงเทพ มหานคร จับมือ ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม นิด้า และองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย เดินหน้าจัดทำหลักสูตรคบเด็กสร้างชาติ “โตไปไม่โกง” เพื่อใช้สอนนักเรียนระดับอนุบาล – ป.3 ในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยนำร่องสอนในปีนี้ 280 โรงเรียน เริ่มเดือนสิงหาคมนี้ หวังสร้างภูมิคุ้มกันและปลูกจิตสำนึกให้เด็กไทยเติบโตขึ้นโดยยึดมั่นความ ซื่อสัตย์และต่อต้านการคอร์รัปชั่น พร้อมเปิดตัวเว็บไซต์ให้เป็นพื้นที่เผยแพร่เนื้อหา หลักสูตร กิจกรรม และพูดคุยที่ www.growinggood.org
นาง ทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปัจจุบันทุกภาคส่วนในสังคมมีความเห็นตรงกันว่าปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นเป็น ปัญหาร้ายแรงของไทยที่สะสมมานานและก่อให้เกิดผลเสียหายและนำไปสู่ปัญหาอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นความยากจน การด้อยพัฒนา การซื้อสิทธิขายเสียง ยาเสพติด และการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งการปลูกฝังคุณค่า การสร้างจิตสำนึกให้รู้ผิดชอบชั่วดี ลดละความเห็นแก่ตัว และยกระดับความเป็นคนดีของสังคม จะเป็นเกราะป้องกันคอร์รัปชั่นที่ดีที่สุด และควรปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็ก
ด้วยเหตุนี้ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีบทบาทในการรับผิดชอบการศึกษาและปลูกฝังเด็กให้เป็นคนดี จึงได้ร่วมกับศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย จัดทำหลักสูตรคบเด็กสร้างชาติ “โตไปไม่โกง” ขึ้น เพื่อใช้สอนนักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีเป้าหมายเพื่อปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีงามในการยึดมั่นความซื่อ สัตย์และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยในปีนี้จะนำร่องสอนในโรงเรียนจำนวน 280 โรงเรียน หลังจากนั้นจะขยายการสอนให้ครบ 431 โรงเรียน
“ขณะนี้ เนื้อหาของโตไปไม่โกง รวมทั้งการจัดทำสื่อการเรียนการสอนและคู่มือครูได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว การดำเนินการในขั้นต่อไปจะอบรมครูผู้สอนก่อนที่จะนำไปสอนต่อให้กับนักเรียน โดยจะเริ่มอบรมครูจำนวน 10 รุ่น เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้ หลังจากนั้นจะเริ่มสอนนักเรียนตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไป โดยจะสอนเฉลี่ย 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ พร้อมกันนี้ ยังได้จัดทำเว็บไซต์ให้เป็นพื้นที่เผยแพร่เนื้อหา หลักสูตร กิจกรรม และพูดคุยของครู ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้สนใจทั่วไปที่ www.growinggood.org” นางทยา กล่าว
รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ ประธานศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กล่าวถึงเนื้อหาของหลักสูตรคบเด็กสร้างชาติ “โตไปไม่โกง” ว่าจะมุ่งเน้นการสอนให้เด็กยึดมั่นในค่านิยม 5 ประการ เพื่อต่อสู้กับคอร์รัปชั่น ซึ่งได้แก่ 1) ความซื่อสัตย์สุจริต คือ การยึดมั่นในความสัตย์จริงและสิ่งที่ถูกต้องดีงาม มีความซื่อตรงและมีเจตนาที่บริสุทธิ์ ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นโดยชอบ ไม่คดโกง 2) การมีจิตสาธารณะ คือ การมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม ตระหนักรู้และคำนึงถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระทำใดๆ เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียหายต่อส่วนรวม และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 3) ความเป็นธรรมทางสังคม คือ การปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันอย่างมีเหตุผล โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อเพศ เชื้อชาติ ชนชั้น สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม 4) กระทำอย่างรับผิดชอบ คือ การมีจิตสำนึกในบทบาทและหน้าที่ของตัวเองและปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด เคารพกฎเกณฑ์กติกา พร้อมให้ตรวจสอบการกระทำได้เสมอ หากมีการกระทำผิดก็พร้อมที่จะยอมรับและแก้ไข 5) เป็นอยู่อย่างพอเพียง คือ การดำเนินชีวิตโดยยึดหลักความพอประมาณ ซื่อตรง ไม่ละโมบโลภมาก รู้จักยับยั้งชั่งใจ และไม่เอาเปรียบหรือเบียดเบียนตัวเองและผู้อื่น

“ลักษณะ กิจกรรมของโตไปไม่โกง จะเน้นความสนุกสนานและสร้างสรรค์ เพื่อกระตุ้นให้เด็กคิดอย่างมีเหตุผล สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี และภูมิใจในการทำความดี สำหรับกิจกรรมตัวอย่าง เช่น ชั่วโมงแห่งการขอโทษ กิจกรรมส่วนตัว-ส่วนรวม การเล่านิทานที่เด็กๆ เป็นผู้เสียสละเพื่อส่วนรวม นิทานโทษแห่งการโกหก กิจกรรมตามหาสมบัติสาธารณะ เป็นต้น โดยหลังจากการเรียนการสอนผ่านไปจะมีการประเมินผล และในอนาคตทางกรุงเทพมหานคร จะขยายการเรียนการสอนไปสู่เด็กนักเรียนชั้นมัธยมต่อไป” รศ.ดร.จุรี กล่าว

14 ความคิดเห็น:

 1. ต้องขอโทษอาจารย์ที่แสดงความเห็นก่อนหน้านี้ บังเอิญได้ข้อมูลเพิ่มเลยแก้ไขใหม่ความเห็นเิดิมเลยหายหมดครับท่าน

  ตอบลบ
 2. I've seen about that on tv last month. I think, It might be difficult to success but we should try because there are too a lot of selfish people and they still are do what they are...¬__¬ nuk jai ka...

  ตอบลบ
 3. อย่าหนักใจไปเลยหนูเฟื่อง เพียงแค่ต้องใช้เวลาหน่อยเท่านั้นเองแหละไม่มีไรมากมายถ้าลงมือทำด้วยความตั้งใจจริงเดี๋ยวทุกอย่างก็ร้อยเรียบไปเองค้าาาาาาา

  ตอบลบ
 4. เขาสอนกันในระดับอนุบาล-ประถม3แล้วเราระดับไหน??? อย่าให้อายเด็กๆนะคะคุณครู

  ตอบลบ
 5. บทความนี้เป็นประโยชน์มากค่ะ ขอบพระคุณครูแดง ที่ส่งบทความดี ๆ มาให้อ่านค่ะ..

  ตอบลบ
 6. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 7. เยี่ยมมาก ๆค่ะ อย่างน้อยก็เริ่มต้นแล้ว ก็หมายถึงโอกาสของความสำเร็จก็มีด้วย ไม่มากก็น้อย...

  ตอบลบ
 8. หนู...สุนิ...ส่งต่อไปให้ถึงลูกๆทุกคนด้วยนะจะ๊็๊แม่แดง

  ตอบลบ
 9. ปลูกฝังตั้งแต่เล็กๆ เป็นการเริ่มต้นที่ดี

  ตอบลบ
 10. เห็นด้วยกับครูอ้อยค่ะ

  ตอบลบ
 11. เริ่มต้นที่ลูกหลานของเราเลยใช่ไหม่คะ...เอ้าลุย.....

  ตอบลบ
 12. ต้องเริ่มตั้งแต่เด็ก เห็นด้วยครับ

  ตอบลบ